Algemene voorwaarden

 1. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst wordt de rechtsverhouding tussen partijen geregeld door deze algemene voorwaarden, waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen, en die prevaleren op de gebeurlijke eigen aankoopvoorwaarden van de klant.
 2. Alle onze offertes zijn vrijblijvend tot uitdrukkelijke aanvaarding. Taksen zijn niet in de prijzen begrepen. Al de gegeven prijzen zijn steeds gebaseerd op de lonen, sociale lasten en materiaalprijzen, zoals ze van kracht zijn op de dag van de offerte. Officiële prijswijzigingen, zoals voorzien door wettelijke beschikkingen, brengen automatisch overeenstemmende wijzigingen van de in het contract vastgelegde prijzen mee. Deze evenredige verhoging kan ook van toepassing zijn op een gedeelte van de bestelling of opdracht.
 3. Elke bestelling, zelfs vooraleer deze lnsilencio BV heeft bereikt, verbindt de klant op onherroepelijke wijze. De bestelling brengt de verbintenis met zich mee ons de inlassing, eindafwerking of reproductie te laten verzorgen. Het stopzetten van een opdracht verbindt de klant ertoe de gemaakte kosten integraal te vergoeden onafgezien andere welkdanige schadevergoeding.
 4. Alle concepten en realisaties blijven steeds exclusief eigendom van Insilencio BV; van reproductierecht wordt enkel afstand gedaan voor de exacte en vooraf bepaalde aanwending, tenzij anders vermeld in afzonderlijk contract.
 5. De klant krijgt vooraf elk ontwerp of document ter goedkeuring. Het weglaten van deze slap of handelen onder tijdsdruk gebeurt op volle verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. De door de media vooropstelde reservatie- en annulatiedata dienen door de opdrachtgever te worden nageleefd. Extra kosten verbonden aan het werken onder tijdsdruk zullen evenals auteurscorrecties integraal worden aangerekend aan het dan geldend uurtarief.
 6. Het niet-nakomen van de leveringstermijn of inlassingsdatum kan geen aanleiding geven tot weigering van de opdracht of vordering van schadevergoeding indien de niet nakoming niet te wijten is aan lnsilencio BV.
 7. Prijsopgaven gelden voor 14 kalenderdagen doch kunnen onder bepaalde omstandigheden en bij schriftelijke melding steeds gewijzigd worden.
 8. De goederen reizen steeds vanaf het vertrek op risico van de koper, zelfs in geval van verkoop franco. Vracht-, verpakkingskosten en bewaring van aangemaakt materiaal zijn ten laste van de klant.
 9. Insilencio BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onvolmaaktheden, conceptiefouten, vergissingen of tekortkomingen, alsook niet voor de daaruitvloeiende rechtstreekse en/of onrechtstreekse schade. De opdrachtgever is persoonlijk verantwoordelijk t.o.v. derden voor de schade die veroorzaakt wordt door de inhoud van zijn advertentie. Hij vrijwaart lnsilencio BV voor alle bedragen waartoe zij zou kunnen veroordeeld worden, inclusief de gerechtskosten.
 10. Al onze facturen zijn contant betaalbaar op het adres vermeld op de factuur, tenzij anders bedongen wordt in tussen partijen bindende stukken, of indien er een vervaldatum vermeld werd op de factuur en onder deze algemene verkoopvoorwaarden.
 11. Het leveren van goederen of van prestaties op een latere dan de voorziene datum kan, wanneer dit niet te wijten is aan kwade trouw of een grove fout van de leverancier, nooit een reden zijn tot afbestelling of verbreking van de overeenkomst, noch recht geven op enige schadevergoeding.
 12. Bij verzuim van contante betaling of bij niet-betaling op de voorziene vervaldag, zal zonder enige ingebrekestelling van rechtswege op het factuurbedrag een conventionele intrest verschuldigd zijn van 1 % per maand, te rekenen vanaf de dag der afgifte van de factuur, of vanaf de voorziene vervaldag.
 13. Bovendien zal het factuurbedrag van rechtswege, en zonder ingebrekestelling, ten titel van forfaitair en onherroepelijk beding verhoogd worden met 10 % met een minimum van 150 euro, als schadeloosstelling voor de inningskosten van de schuldvordering (zoals personeels- en administratiekosten, beheer en opvolging van het dossier, invloeden op het financieel beheer, enz.), dit bij toepassing van art. 1146 B.W. en volgende. Deze vergoeding is verschuldigd naast de verwijlintresten en de invorderbare procedurekosten.
 14. Cheques en wissels gelden slechts als betaling na hun inlossing. Eventuele kosten ervan vallen ten laste van de koper of opdrachtgever.
 15. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet-vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
 16. Elk geschil zal worden beslecht door de bevoegde Rechtbanken van het arrondissement Mechelen.
 17. Klachten in verband met levering van goederen en diensten of de uitvoering van werken, moeten geschieden bij aflevering en bevestigd worden per gemotiveerd aangetekend schrijven, binnen de acht dagen na de leverings- of uitvoeringsdatum. Deze klachten schorsen de betalingsverplichting niet op.

Privacy

Contact informatie:

INSILENCIO BV (hierna: “INSILENCIO”)

Blarenberglaan 6

2800 Mechelen

België

Ondernemingsnummer: (BTW-BE) 0864.600.887

E-mail: margot@insilencio.be

Telefoonnummer: +32 (0)15 70 01 50 / +32 483 20 58 34

1           Waarom deze privacyverklaring?

Iedere persoon (hierna de “Bezoeker”) die de website www.insilencio.be (hierna de “website”) bezoekt, stelt bepaalde persoonlijke data ter beschikking. Indien je al dan niet rechtstreeks gebruik maakt van onze diensten, stel je ook bepaalde persoonlijke data ter beschikking. Dan ben je een Klant van onze diensten. Deze persoonlijke data is informatie die INSILENCIO toestaat je te identificeren als natuurlijke persoon, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen. Je bent identificeerbaar van zodra het mogelijk is om een direct of indirect verband te creëren tussen één of meer gegevens en jou als natuurlijke persoon. Naar de Bezoeker en Klant kan ook verwezen worden als de “Betrokkene”.

We gebruiken en verwerken jouw persoonlijke gegevens enkel in overeenstemming met de GDPR en andere relevante wetsbepalingen. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de GDPR is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (of General Data Protection Regulation).

Via deze Privacyverklaring wordt de Betrokkene op de hoogte gebracht van de verwerkingsactiviteiten die INSILENCIO doorvoert of kan doorvoeren met zijn persoonsgegevens. INSILENCIO behoudt het recht om deze Privacyverklaring te allen tijde aan te passen. Elke substantiële wijziging zal duidelijk gemeld worden aan de Bezoeker. We raden aan dit document regelmatig te raadplegen.

2            Wie verwerkt de persoonsgegevens?

2.1. Verwerkingsverantwoordelijke

INSILENCIO bepaalt alleen of in samenwerking met anderen welke persoonsgegevens worden verzameld, alsook het doel en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens. Bijgevolg is INSILENCIO een “verwerkingsverantwoordelijke” in de zin van de GDPR.

INSILENCIO heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens van haar Bezoekers en Klanten te beschermen. INSILENCIO maakt gebruik van verschillende adequate beveiligingstechnologieën en –procedures om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking. INSILENCIO zorgt ervoor dat de aangeleverde persoonsgegevens veilig bewaard worden in een gecontroleerde omgeving.

2.2. Verwerker(s)

INSILENCIO doet beroep op zorgvuldig geselecteerde “gegevensverwerkers” voor de verwerking van de persoonsgegevens van haar Bezoekers en van haar Klanten. Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonsgegevens verwerkt op vraag van of in naam van de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerker is verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te verzekeren. De verwerker handelt steeds volgens de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke.

INSILENCIO doet beroep op de volgende categorieën van “verwerkers”:

 • Bedrijven die ingeschakeld zijn voor marketingdoeleinden;

 • Bedrijven die ingeschakeld zijn voor ICT-technische ondersteuning en hosting;

 • Bedrijven die ingeschakeld zijn voor administratieve doeleinden;

 • Bedrijven die ingeschakeld zijn voor communicatiedoeleinden;

 • Bedrijven die ingeschakeld zijn voor analytische doeleinden;

 • Bedrijven die ingeschakeld zijn voor visuele ondersteuning.

Met het oog op een maximale bescherming van persoonsgegevens van de Betrokkenen heeft INSILENCIO de nodige afspraken gemaakt met deze “verwerkers” om er voor te zorgen dat zij dezelfde hoge standaarden toepassen als INSILENCIO zelf.

3            Op welke juridische basis worden mijn data verwerkt?

In overeenstemming met de GDPR, verwerken wij persoonlijke gegevens op basis van volgende juridische gronden:

 • Op basis van de uitvoering van de overeenkomst zoals overeengekomen met de Betrokkene, of de uitoefening van pré-contractuele stappen genomen op aanvraag van de Betrokkene; of

 • Op basis van het gerechtvaardigd belang van INSILENCIO om onder andere de Betrokkene te kunnen helpen na het contact via de Website;

 • Op basis van toestemming door het uitdrukkelijk aanvaarden van deze Privacyverklaring;

 • Op basis van het voldoen aan wettelijke of regulerende bepalingen, met betrekking tot het beheer van de contractuele relatie met de Betrokkene, in het bijzonder de facturatie;

 • Op basis van ons gerechtvaardigd belang voor het versturen van direct marketing.

4            Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

INSILENCIO verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verzamelen en te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verwerkt.

Hoeveel en welke persoonsgegevens INSILENCIO over jou verzamelt, is afhankelijk van je gebruik van de Website en je relatie met INSILENCIO of het gebruik van haar dienstverlening. De verzameling van persoonsgegevens zal uitgebreider zijn, hoe intensiever je gebruik maakt van die dienstverlening. Een niet-exhaustieve lijst van de categorieën persoonsgegevens die mogelijks kunnen worden verwerkt, kan je hier terugvinden:

 • Je voornaam en familienaam

 • Je e-mailadres

 • Je woonplaats

 • Je telefoonnummer

 • Je geslacht

 • Je IP adres

 • Je Curriculum Vitae

 • Overige persoonsgegevens die we nodig hebben voor onze dienstverlening

5            Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

INSILENCIO verzamelt jouw persoonsgegevens om iedere Bezoeker van onze Website een veilige, optimale en persoonlijke Bezoekerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt verder uitgebreid naarmate de Bezoeker intensiever gebruik maakt van de Website en onze online dienstverlening waardoor hij Klant wordt.

Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van de Website en de daarbij horende diensten. De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:

 • Het beheren van de contractuele relatie waarin de Betrokkene partij is;

 • Verwerking van gegevens tijdens een sollicitatieproces;

 • Het aanbieden en verbeteren van een algemene en gepersonaliseerde dienstverlening;

 • Klantbeheer: klantenadministratie, facturatie, ondersteuning en klachtenbewaking;

 • De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten en/of criminele gedragingen;

 • Het beantwoorden van informatieaanvragen;

 • Het versturen van reclame en andere al dan niet commerciële communicatie.

Bij een bezoek aan de website van INSILENCIO worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden door middel van cookies. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze website te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer je de website van INSILENCIO bezoekt verklaar je je akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statische doeleinden zoals hierboven omschreven.

INSILENCIO verzamelt in geen geval gevoelige persoonsgegevens, zoals gegevens over jouw ras, politieke opvattingen, gezondheid, godsdienstige en andere geloofsovertuigingen, seksuele geaardheid of enige andere gegevens die als gevoelig bestempeld worden door de GDPR.

De Bezoeker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan INSILENCIO en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt INSILENCIO zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.

6            Wie ontvangt jouw persoonlijke data?

Jouw persoonlijke gegevens worden verwerkt voor intern gebruik binnen INSILENCIO uitsluitend. Jouw persoonlijke gegevens zullen niet verkocht worden, doorgegeven worden of gecommuniceerd worden aan derde partijen, behalve indien u ons vooraf expliciete toestemming gaf of wanneer de doorgifte noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of wettelijk verplicht is.

INSILENCIO heeft alle juridische en technische voorzorgen genomen om toegang en gebruik van data zonder toestemming te vermijden.

7            Hoelang bewaren we uw data?

Jouw gegevens worden bewaard zolang dit nodig is om de vooropgestelde doelen na te steven. Ze worden verwijderd uit de databank wanneer ze niet langer nodig zijn om deze doelen na te streven of indien de Betrokkene geldig zijn recht tot verwijdering van de gegevens uitoefent.

8            Wat zijn mijn rechten?

8.1            Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens

Jouw persoonlijke gegevens worden steeds verwerkt voor legitieme doeleinden, zoals uitgelegd in punt 5. Zij worden verzameld en verwerkt op een gepaste, relevante en proportionele wijze, en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om de vooropgestelde doelen te bereiken.

8.2            Recht op inzage

Indien je jouw identiteit kan bewijzen, verkrijg je het recht om informatie te verwerven over het verwerken van jouw gegevens. Aldus heb je het recht de doeleinden van verwerking, de categorieën betreffende de gegevens, de categorieën van ontvangers waarnaar de gegevens worden gestuurd, de criteria die de periode van gegevensbewaring bepalen en de rechten die je kan uitoefenen met betrekking jouw gegevens.

8.3            Recht rectificatie van persoonsgegevens

Inaccurate of onvolledige informatie kan verbeterd worden. Het is vooreerst de verantwoordelijkheid van de Bezoeker om de nodige aanpassingen door te voeren. Men kan zich ook tot ons richten met een verzoek tot wijziging.

8.4            Recht op het wissen van uw persoonsgegevens

Je hebt tevens het recht om de verwijdering van jouw persoonsgegevens te bekomen, in volgende gevallen:

 • Jouw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor het vooropgestelde doel;

 • Je herroept je toestemming tot verwerken van jouw gegevens en er is geen enkele andere wettelijke grondslag tot verwerken van jouw gegevens;

 • Je hebt rechtmatig je oppositierecht uitgeoefend;

 • Jouw gegevens zijn onrechtmatig verwerkt;

 • Jouw gegevens dienen verwijderd te worden door een wettelijke verplichting.

Het verwijderen van gegevens is voornamelijk gerelateerd aan zichtbaarheid; het is mogelijk dat de verwijderde data tijdelijk blijven opgeslagen.

8.5            Recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens

In sommige gevallen heb je het recht om beperkingen van de verwerking van jouw persoonsgegevens te vragen. Dit geldt zeker in geval van een geschil met betrekking tot de accuraatheid van gegevens, als de gegevens noodzakelijk zijn in het kader van een juridische procedure of gedurende de tijd noodzakelijk voor INSILENCIO om vast te stellen dat je geldig je recht tot verwijdering kan uitoefenen.

8.6            bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

Je hebt het recht je te allen tijde te verzetten tegen het verwerken van jouw persoonlijke gegevens voor ‘direct marketing’ doeleinden. INSILENCIO zal ophouden jouw persoonlijke gegevens te verwerken tenzij het kan aantonen dat er dwingende wettelijke redenen zijn tot het verwerken die jouw recht om zich te verzetten overheersen.

8.7            Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om de aan INSILENCIO verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heb je het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke tenzij dit technisch onmogelijk is.

8.8            Recht op het intrekken van mijn toestemming

Je hebt het recht om te allen tijde jouw toestemming in te trekken, bijvoorbeeld in het kader van direct marketing doeleinden.

9            Hoe kan ik mijn rechten uitoefenen?

Indien je jouw rechten wenst uit te oefenen, dien je een geschreven verzoek en bewijs van identiteit bij aangetekende brief aan INSILENCIO BV, Blarenberglaan 6, 2800 Mechelen of via e-mail aan margot@insilencio.be. Wij zullen je zo snel mogelijk beantwoorden, niet later dan dertig (30) dagen na het ontvangen van uw verzoek.

10         Mogelijkheid tot het indienen van een klacht

Indien je niet tevreden bent met de verwerking van uw persoonsgegevens door INSILENCIO, heb je het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be)

  Inschrijven voor nieuwsbrief

  Hey, ik ben van

  Schrijf me in op